Hozzájárulás adatkezeléshez

Hozzájárulás adatkezeléshez

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a), valamint 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja értelmében adataim kezeléséhez az alábbiakban részletezettek szerint hozzájárulok.

Mire használhatók az adataim?

A begyűjtött Neptun kódot a „Pszichológiai kísérletben és tudományos aktivitásban való részvétel” című kurzus keretein belül a részvételért járó kurzus pontok kiosztására használjuk fel. Miután a kutatás adatfelvétele véget ért, a személyes azonosító kódokat a begyűjtött egyéb adatoktól elválasztjuk és külön helyen tároljuk. A személyes azonosításra alkalmas azonosítók listáját a kurzus végeztével töröljük. A kutatás során begyűjtött egyéb adatok ezután nem lesznek semmilyen módon összeköthetők a személyekkel, akiktől származnak. Az így anonimizált adatokat a kutatás lezárulta után más kutatókkal online megosztjuk.

Mely adataim kezeléséhez járulok hozzá?

A tájékoztató nyilatkozatban megnevezett összes személyes adatom kezeléséhez hozzájárulok.

Milyen alapon kezelhetők az adataim?

Adatai kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.

Ki lesz az adataim kezelésére/feldolgozására feljogosítva?

Adatkezelő:

ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék Döntéspszichológiai Kutatócsoportja

Cím: Budapest 1064 Izabella utca 46.

 • Aczél Balázs (kutatócsoport vezető)

Adatfeldolgozó:

ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszék Döntéspszichológiai Kutatócsoportja

Cím: Budapest 1064 Izabella utca 46.

 • Aczél Balázs (kutatócsoport vezető)
 • Szászi Barnabás (adjunktus)
 • Hajdú Nándor (doktori hallgató)
 • Kovács Márton (doktori hallgató)
 • Szécsi Péter (doktori hallgató)
 • Bognár Miklós (doktori hallgató)

 

A kutatás során begyűjtött adatokat az adatfelvétel lezárulta után anonimizáljuk. Az anonimizált adatokat összegezzük, és statisztikai elemzéseket végzünk rajtuk, ám ezekből egyetlen résztvevő személyazonossága sem lesz megállapítható.

 

Meddig kezelik az adataimat?

A kutatás adatfelvételének lezárulta után elválasztjuk a résztvevők azonosítására alkalmas adatokat az egyéb, azonosításra nem alkalmas adatokról. Az azonosításra nem alkalmas adatokat online megosztjuk más kutatókkal is. Az így megosztott azonosításra nem alkalmas adatok az anonimizálás után nem lesznek törölhetőek és módosíthatóak.

__________________________________________________________________________________________

Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogosultságok illetnek meg: (melyek részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog bármikor kérhetek tájékoztatást személyes adataim kezeléséről;
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga bármikor hozzáférhetek az adatkezelő által kezelt személyes adataimhoz;
 3. jogom van az adataim helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához ha pontatlanul kezeli az adatkezelő az adataimat, azt jelezhetem az adatkezelő felé, és azt javításra, törlésre stb. Kerül;
 4. az adatkezelő köteles engem tájékoztatni a címzettek személyéről, amennyiben továbbítja az adataimat másnak;
 5. adathordozhatósághoz való jog – amennyiben szükségem van rá, átadják a részemre személyes adataimat;
 6. tiltakozáshoz való jog bármikor tiltakozhatok személyes adataim jogos érdeken alapuló kezelése ellen (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén nem releváns);
 7. automatizált döntéshozatal esetén jogom van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rám a döntés hatálya – (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén nem releváns);
 8. a jogorvoslathoz való jog jogaimnak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatok.

 

Hová fordulhatok, ha jogorvoslattal szeretnék élni, vagy a jogorvoslattal kapcsolatban kérdésem van?

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez

Az ELTE adatvédelmi tisztviselője:

ELTE Rektori Kabinet Adat, és Stratégiai Információkezelési Iroda (szervezeti egység megnevezése)

1053 Budapest

Ferenciek tere 6.

Tel.: +3614116500/2855 m.

Email: strategia@rk.elte.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu

Tel.: +36-1-391-1400

Bírósághoz

Bírósági jogorvoslattal is élhetek, Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatom meg.